VT 200-EN

自耦变压器 VT-EN

变体 VT 200-EN
测量输入电压 110 Vac/125 Vac/230 Vac/240 Vac 测量输出电压 110 Vac/125 Vac/230 Vac/240 Vac 测量功率 2.000 VA
变体 测量输入电压 测量输出电压 测量功率
VT 15-EN 110 Vac/125 Vac/230 Vac/240 Vac 110 Vac/125 Vac/230 Vac/240 Vac 150 VA
VT 35-EN 110 Vac/125 Vac/230 Vac/240 Vac 110 Vac/125 Vac/230 Vac/240 Vac 350 VA
VT 50-EN 110 Vac/125 Vac/230 Vac/240 Vac 110 Vac/125 Vac/230 Vac/240 Vac 500 VA
VT 100-EN 110 Vac/125 Vac/230 Vac/240 Vac 110 Vac/125 Vac/230 Vac/240 Vac 1.000 VA
VT 200-EN 110 Vac/125 Vac/230 Vac/240 Vac 110 Vac/125 Vac/230 Vac/240 Vac 2.000 VA
VT 300-EN 110 Vac/125 Vac/230 Vac/240 Vac 110 Vac/125 Vac/230 Vac/240 Vac 3.000 VA

的技术参数 VT 200-EN

输入
测量输入电压 110 Vac/125 Vac/230 Vac/240 Vac
测量频率 50 - 60 Hz
输出
测量输出电压 110 Vac/125 Vac/230 Vac/240 Vac
测量功率 2.000 VA
许可
许可 cURus
环保
环境温度 最大 40 °C
安全性 和 防护等级
类型 开放式
绝缘材料级 B
防护等级 IP 00
防护等级(预备) I
防短路 非防短路
检测电压 2.500 Vac, 50 Hz
接口 和 安装
固定方式 支撑角铁
接口 螺栓端子
尺寸 和 重量
宽度 126 mm
高度 150 mm
深度 174 mm
重量 14.10 kg

系列信息

一般数据
 • 防护等级 IP 00
 • 测量输入电压 110/125/230/240 Vac
 • 测量输出电压 110/125/230/240 Vac
 • 绝缘材料级 B 或 E
 • 环境温度 最大 40 °C
 • 测量功率 150 - 3.000 VA
优点
 • 较高的有效度
 • 重量轻且结构小巧(相对隔离变压器)
 • 良好的防潮保护和通过BLOCK IMPEX真空浸渍确保产生较小的噪声确保较小的噪声
 • 接线端子触摸保护 ,符合 UVV BGV A3 要求
 • 用带 8 个长孔的坚固金属支撑角铁实施便捷固定

我们向您推荐

BLOCK 产品: BGUK 20
BGUK 20
金属板材外壳
内置的汇流排系统简化了不同产品规格的安装, 防护等级 IP 20 - IP 23, 适用侧壁和底板的安装, 适用功率 63 - 25.000 VA
转到附件